ProjectsInstitute of Linguistics (SfS)

45 projects

2024 - 2028
Christian Bentz
European Research Council (ERC)
2024 - 2028
Michael Franke
VolkswagenStiftung
2022 - 2027
Rolf Harald Baayen
European Research Council (ERC)
2024 - 2027
Asya Achimova
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2024 - 2027
Michael Franke
Leibniz-Gemeinschaft
2024 - 2026
Rolf Harald Baayen
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2024
Michael Franke
European Research Executive Agency (REA)
2021 - 2024
Walt Detmar Meurers
Joachim Herz Stiftung
2021 - 2023
Erhard Hinrichs
CLARIN ERIC
2019 - 2023
Walt Detmar Meurers, Caterina Gawrilow
Robert Bosch Stiftung GmbH
2017 - 2023
Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2017 - 2023
Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2017 - 2022
Rolf Harald Baayen
European Research Council (ERC)
2020 - 2022
Claudia Maienborn, Maria Averintseva-Klisch
2019 - 2022
Erhard Hinrichs
Europäische Union (EU)
2019 - 2021
Rolf Harald Baayen
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2021
Erhard Hinrichs
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019 - 2021
Rolf Harald Baayen
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2009 - 2021
Gerhard Jäger, Michael Franke, Markus Janczyk, Oliver Bott
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Erhard Hinrichs
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Walt Detmar Meurers
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Rolf Ulrich, Vera Hohaus, Britta Stolterfoht
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Sigrid-Elke-Olivia Beck, Claudia Maienborn, Matthias Bauer, Erhard Hinrichs, Walt Detmar Meurers, Irene Rapp, Susanne Winkler, Vera Hohaus, Rolf Ulrich, Britta Stolterfoht, Michael Franke, Gerhard Jäger, Markus Janczyk, Barbara Kaup, Hartmut Leuthold, Claudia Friedrich, Andrea Weber, Tilman Berger, Sarah Dessi Schmid, Wiltrud Mihatsch, Katrin Axel-Tober, Samuel Featherston, Oliver Bott
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2020
Erhard Hinrichs
Europäische Kommission
2020
Rolf Harald Baayen, Fabian Tomaschek
2017 - 2020
Petrus Hendrix
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Michael Franke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Michael Franke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2020
Rolf Harald Baayen
Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP)
2017 - 2020
Jürgen Heller, Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019
Gerhard Jäger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2019
Erhard Hinrichs
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.