ProjectsInstitute of Applied Physics (IAP)

30 projects

2021 - 2026
Frank Schreiber
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2023 - 2026
Alexander Gerlach
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2022 - 2025
Frank Schreiber
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2025
Frank Schreiber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2020 - 2024
Tilman Schäffer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2024
Jannik Meyer
Vector Stiftung
2023 - 2024
Alexander Hinderhofer
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019 - 2022
Monika Fleischer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Martin Oettel, Günter Bertsche
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Frank Schreiber
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Frank Schreiber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019 - 2022
Alexander Gerlach
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2018 - 2022
Tilman Schäffer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022
Frank Schreiber
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019 - 2022
Martin Oettel, Günter Bertsche
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2021
Frank Schreiber
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2019 - 2021
Frank Schreiber
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2019 - 2020
Frank Schreiber
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
2017 - 2020
Fajun Zhang
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2019
Tilman Schäffer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.