ProjectsMineralogy and Geodynamics Research Area

21 projects

2023 - 2025
Reinhard Florian Drews
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2025
Sebastian Staude
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2024
Marcus Nowak
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2024
Todd Ehlers, Christoph Glotzbach, Mirjam Schaller, Wolfgang Bott, Alexander Reiner Beer
Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE)
2021 - 2024
Christoph Glotzbach, Todd Ehlers, Wolfgang Bott, Paul Reinhold Eizenhöfer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2023
Christoph Glotzbach, Todd Ehlers, Wolfgang Bott
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Michael Marks
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Reinhard Florian Drews
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2021 - 2022
Michael Marks
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Clemens Schannwell, Todd Ehlers, Reinhard Florian Drews
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Ronald Schönberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2021
Sarah Falkowski, Todd Ehlers
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.