ProjectsInstitute of Organic Chemistry

20 projects

2023 - 2029
Holger Bettinger
European Research Council (ERC)
2023 - 2027
Ivana Fleischer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2023 - 2027
Holger Bettinger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2024 - 2026
Holger Bettinger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2023 - 2026
Ivana Fleischer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2025
Holger Bettinger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2022 - 2024
Jochen Neumaier
Karl & Anna Buck Stiftung
2019 - 2023
Heike Brötz-Oesterhelt
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Ivana Fleischer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2021
Thomas Ziegler
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
2012 - 2021
Karl Forchhammer
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2013 - 2020
Holger Bettinger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2019
Martin Maier
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
2019
Holger Bettinger, Ivana Fleischer
Dr. Karl Helmut Eberle-Stiftung
2019
Ivana Fleischer
Dr. Karl Helmut Eberle-Stiftung
2018 - 2019
Ivana Fleischer
Boehringer Ingelheim Stiftung
2015 - 2019
Stephanie Grond
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.