Projects Department of Psychology

69 projects

2020 - 2023
Bettina Rolke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Donna Bryce, Claudia Friedrich
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Claudia Friedrich, Donna Bryce
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Barbara Kaup, Mandy Hütter, Michael Ramscar
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Barbara Kaup
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Rolf Ulrich
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Martin Butz, Hans-Christoph Nürk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Caterina Gawrilow, Jennifer Svaldi
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2023
Hans-Christoph Nürk, Martin Butz
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2020 - 2022
Katarzyna Patro-Nürk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2019 - 2022
Walt Detmar Meurers, Caterina Gawrilow
Robert Bosch Stiftung GmbH
2019 - 2022
Jürgen Heller
Europäische Kommission
2017 - 2022
Mandy Hütter
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2022
Mandy Hütter, Rolf Ulrich
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2021
Martin Hautzinger
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2009 - 2021
Claudia Maienborn, Rolf Ulrich
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Barbara Kaup, Hartmut Leuthold
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Sigrid-Elke-Olivia Beck, Claudia Maienborn, Matthias Bauer, Erhard Hinrichs, Walt Detmar Meurers, Irene Rapp, Susanne Winkler, Vera Hohaus, Rolf Ulrich, Britta Stolterfoht, Michael Franke, Gerhard Jäger, Markus Janczyk, Barbara Kaup, Hartmut Leuthold, Claudia Friedrich, Andrea Weber, Tilman Berger, Sarah Dessi Schmid, Wiltrud Mihatsch, Katrin Axel-Tober, Samuel Featherston, Oliver Bott
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2021
Verena Seibold
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2021
Mandy Hütter
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Mandy Hütter
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2020
Michael Schönenberg
2017 - 2020
Frank Papenmeier
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2020
Martin Hautzinger
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2018 - 2020
Barbara Kaup
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2017 - 2020
Barbara Kaup, Hartmut Leuthold, Carolin Dudschig
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Jennifer Svaldi, Ann-Christine Ehlis
Schweizerische Anorexia nervosa Stiftung
2017 - 2020
Jürgen Heller, Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2018 - 2019
Sebastian Wolf, Martin Hautzinger
Robert-Enke-Stiftung
2016 - 2019
Jennifer Svaldi
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018 - 2019
Theresa Veer, Mandy Hütter, Jan Riepe
Fritz Thyssen Stiftung
2017 - 2019
Markus Janczyk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2019
Hartmut Leuthold
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Elisabeth Hein
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Karin Bausenhart
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Markus Janczyk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2018
Martin Hautzinger
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2015 - 2018
Jürgen Heller
UK National Agency
2016 - 2018
Jennifer Svaldi, Manfred Hallschmid
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Jennifer Svaldi
Schweizerische Anorexia nervosa Stiftung
2014 - 2017
Mandy Hütter
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK)
2014 - 2017
Hartmut Leuthold, Barbara Kaup
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2014 - 2017
Rene Ziegler
Europäische Union (EU)
2014 - 2017
Rolf Ulrich
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2016
Jennifer Svaldi
Schweizerische Anorexia nervosa Stiftung
2014 - 2016
Karin Bausenhart
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2013 - 2015
Friedrich Wilhelm Hesse
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2011 - 2015
Daniel Bratzke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.