Projects Institute of Linguistics (SfS)

41 projects

2017 - 2022
Rolf Harald Baayen
European Research Council (ERC)
2019 - 2021
Rolf Harald Baayen
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Gerhard Jäger, Michael Franke, Markus Janczyk
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Erhard Hinrichs, Daniel de Kok
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Walt Detmar Meurers
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Rolf Ulrich, Vera Hohaus, Britta Stolterfoht
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2021
Sigrid-Elke-Olivia Beck, Claudia Maienborn, Matthias Bauer, Erhard Hinrichs, Walt Detmar Meurers, Irene Rapp, Susanne Winkler, Vera Hohaus, Rolf Ulrich, Britta Stolterfoht, Michael Franke, Gerhard Jäger, Markus Janczyk, Barbara Kaup, Hartmut Leuthold, Claudia Friedrich, Andrea Weber, Tilman Berger, Sarah Dessi Schmid, Wiltrud Mihatsch, Katrin Axel-Tober, Samuel Featherston, Daniel de Kok
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Petrus Hendrix
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2017 - 2020
Michael Franke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2017 - 2020
Michael Franke
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2020
Rolf Harald Baayen
Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP)
2017 - 2020
Jürgen Heller, Walt Detmar Meurers
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2019
Gerhard Jäger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2016 - 2019
Erhard Hinrichs
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2014 - 2019
Walt Detmar Meurers
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Aikaterini Charvati, Gerhard Jäger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Walt Detmar Meurers
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2018
Rolf Harald Baayen
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2013 - 2018
Gerhard Jäger
Europäische Union (EU)
2016 - 2018
Erhard Hinrichs
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK)
2015 - 2018
Erhard Hinrichs
Europäische Union (EU)
2017 - 2018
Walt Detmar Meurers, Christian Ebert
2012 - 2017
Walt Detmar Meurers, Ulrich Trautwein
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2015 - 2017
Erhard Hinrichs
Europäische Union (EU)
2014 - 2017
Michael Franke, Gerhard Jäger
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2009 - 2017
Sarah Dessi Schmid, Gerhard Jäger, Esme Winter-Froemel
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2013 - 2017
Erhard Hinrichs
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2014 - 2015
Gerhard Jäger
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
2013 - 2015
Erhard Hinrichs, Marianne Dörr
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2014
Rolf Harald Baayen, Fabian Tomaschek
Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
2011 - 2014
Erhard Hinrichs
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
2010 - 2014
Walt Detmar Meurers, Erhard Hinrichs
European Research Council (ERC)
Help

will be deleted permanently. This cannot be undone.